Quy định về việc gửi mail. Về việc khóa LIC vi phạm. Câu hỏi thường gặp.

Thông báo: Agtool.net tạm ngưng hỗ trợ online và qua email trong 3 ngày (2/10, 3/10, 4/10). Sau khoảng thời gian này hoạt động hỗ trợ sẽ trở lại bình thường.

feed-image Auto VLBS

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.9

Cập nhật AutoVLBS 1.9.Tinh chỉnh một số chức năng.
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.8 (đăng ký Lic trực tuyến)

  Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.8 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto VLBS 1.6 (đăng ký Lic trực tuyến)

  Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.6 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto VLBS 1.4 (thay đổi cách tính phí từ ngày 5/8)

  Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.4 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto VLBS 1.3

  Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.3 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto VLBS 1.1

  Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.1 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Auto G4VN 1.1 Auto VLBS 1.0

Cập nhật Auto VLBS, phiên bản 1.0 => Download - Hỗ trợ người chơi Server Võ Lâm Bí Sử.
 
 

Hỗ trợ Online

    Hỗ trợ 1
    Hỗ trợ 2
    Hỗ trợ 3

DOWNLOAD