feed-image Auto VLBS

Auto G4VN 1.1 VlbsPK 1.0 (hỗ trợ kéo xe các Server Game Volam nền Linux)

  VlbsPK 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền Linux. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Hỗ trợ PK trong Tống Kim, CTC. Acc chính và acc phụ theo sau bất kỳ bản đồ nào...
 
 

Auto G4VN 1.1 AutoVLBS 1.0 (hỗ trợ các Server chạy trên nền VLBS)

  AutoVLBS 1.0: Hỗ trợ các Server Game Võ Lâm chạy trên nền VLBS. Miễn phí nhưng FULL chức năng: Đánh quái, lọc đồ, quay lại điểm cũ, Dã tẩu, NV Bang, và hỗ trợ Scripts.
 
 

Hỗ trợ Online

    Vậy là YM coi như đã chết, giao diện phiên bản mới không phù hợp với nhu cầu trao đổi thông tin tức thời của chúng ta. Team đã lập Group mới trên Facebook để hỗ trợ các bạn: agtool.net Group
    (nếu cần hỗ trợ trực tiếp trên máy, bạn nên cài sẵn phần mềm UltraView)

DOWNLOAD