Party volam Party volam

PT nhóm- Thêm, bớt thành viên trong danh sách PT nhóm. - PT theo bang hội: Ngoài việc PT theo danh sách, nếu gặp người cùng bang hội cũng sẽ được mời vào PT. - Hiển thị số người trong nhóm:…
 

Hỗ trợ Online

    Group Facebook: agtool
    Các bạn cần hỗ trợ trực tiếp thì xin vào Group và liên hệ với các MOD có bài đăng trong Group. Các  MOD sẽ hỗ trợ các bạn việc đăng ký LIC và cách sử dụng Auto. Để nhận biết ai là MOD: dưới bài đăng của các MOD có dòng chữ "Người kiểm duyệt".
    Tất cả các MOD đều kỹ quỹ đảm bảo với Agtool nên việc giao dịch với các Mod là an toàn.

DOWNLOAD